REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
„SKLEP.KREDYTOWYPORADNIK.PL”

§ 1
[postanowienia wstępne]

1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb działania Sklepu, w tym także opisuje zasadyzawierania Umów Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.
2. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym sklep.kredytowyporadnik.pljest prowadzony przez Honoratę Skrzypek-Komorowicz prowadzącą działalnośćgospodarczą pod firmą Honorata SkrzypekKomorowicz”, ul. Czyżówka 14/2.02, 30-526 Kraków, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej(CEIDG), posiadającą numer NIP: 7922258466, REGON: 180862325, adres e-mail: kontakt@kredytowyporadnik.pl, numer telefonu: 727 634 784.
3. Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego następujące usługi drogą elektroniczną:
1) usługę Konta;
2) usługę umożliwiającą złożenie Zamówienia i zakup Produktu.
4. Kupujący, w ramach korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę, zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. W szczególności Kupujący nie jest uprawniony do podejmowania czynności o charakterze bezprawnym, jak również naruszającym jakiekolwiek prawa Sprzedawcy lub osób trzecich, w tym do nieprzesyłania treści o takim charakterze.

5. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta lub złożenia przez Kupującego Zamówienia i zawarcia Umowy ze Sprzedawcą.

§ 2
[definicje]

Wskazane poniżej terminy użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

1) Konto oznacza funkcjonalność Sklepu umożliwiającą, po zalogowaniu się doSklepu za pomocą indywidualnego loginu i hasła, wgląd w historię Zamówień dokonanych przez Kupującego i jego dane;
2) Konsument oznacza Kupującego będącego osobą fizyczną i zawierającegoUmowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,a także Kupującego będącego osobą fizyczną i zawierającego Umowębezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowywynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego wszczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej,udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji oDziałalności Gospodarczej;
3) Kupujący oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub ułomną osobę prawną, która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie w Sklepie;
4) Produkt oznacza towar (w tym treść cyfrową w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawyo prawach konsumenta) lub usługę dostępne w Sklepie;
5) Regulamin oznacza niniejszy regulamin;
6) Sklep oznacza sklep internetowy dostępny pod adresem sklep.kredytowyporadnik.pl;
7) Sprzedawca oznacza podmiot wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu;
8) Umowa oznacza umowę sprzedaży Produktu zawieraną między Kupującym aSprzedawcą za pośrednictwem Sklepu;

9) Zamówienie oznacza oświadczenie woli Kupującego składane za pomocąformularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.

§ 3
[wymagania techniczne]

Korzystanie ze Sklepu przez Kupującego jest możliwe pod warunkiem posiadaniaprzez niego:

1) urządzenia z dostępem do Internetu;
2) aktywnego konta poczty elektronicznej;

3) zainstalowanej na urządzeniu przeglądarki internetowej Microsoft Edge w wersji 40lub wyższej, Google Chrome w wersji 58 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 50lub wyższej, Opera w wersji 44 lub wyższej albo Safari w wersji 9 lub wyższej, zwłączoną obsługą plików cookies.

§ 4
[założenie Konta]

1. Usługa Konta świadczona jest nieodpłatnie.
2. Posiadanie Konta nie jest niezbędne dla skutecznego złożenia Zamówienia.
3. Umowa o prowadzenie Konta pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą może być zawarta w trakcie składania Zamówienia, pod warunkiem:
1) podania przez Kupującego, przy składaniu Zamówienia, następujących danych:imienia, nazwiska oraz adresu e-mail, a w przypadku jeżeli Kupujący zgłosi potrzebę otrzymania faktury – także nazwy firmy, numeru NIP i adresu siedziby(kraj, ulica, miasto, kod pocztowy);
2) zaznaczenia przez Kupującego opcji „Stworzyć konto” widocznej pod formularzem zamówienia;
3) akceptacji Regulaminu;
4) przesłania formularza zamówienia przez Kupującego.
4. Umowa dotycząca Usługi Konta zawierana jest z momentem wykonania czynności, o których mowa w ust. 3. Umowa ta zawierana jest na czas nieokreślony.
5. Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 2, Kupujący otrzymuje wiadomość zapomocą poczty elektronicznej (e-mail) z informacją o utworzeniu Konta.
6. Po kliknięciu w link przesłany przez Sprzedawcę, Kupujący ustawia hasło do Konta. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych wformularzu rejestracyjnym i kliknięcie przycisku logowania.
7. Kupujący zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego Konta. Kupującyzobowiązany jest do zachowania w tajemnicy oraz nieprzekazywania osobom trzecimdanych umożliwiających dostęp do jego Konta.
8. Kupujący ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia ztego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto (tj. wypowiedzieć umowę dotyczącąusługi Konta). Rezygnacja z usługi może nastąpić poprzez wysłanie stosownegożądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lubpisemnie na adres Sprzedawcy wskazany w § 1 ust 2 Regulaminu. Po otrzymaniużądania Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni, usunie Konto wrazze wszystkimi danymi zebranymi w związku z korzystaniem z Konta.

9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku zkorzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjneodpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, wszczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danychosobowych przez osoby nieuprawnione.

§ 5
[składanie Zamówień i zawarcie Umowy]

1. Złożenie Zamówienia przez Kupującego wymaga:
1) wyboru Produktu i dodania go do koszyka;
2) uzupełnienia formularza zamówienia, poprzez podanie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail, a w przypadku jeżeli Kupujący zgłosi potrzebę otrzymania faktury – także nazwy firmy, numeru NIP i adresu siedziby (kraj, ulica, miasto, kod pocztowy);
3) wyboru formy płatności spośród dostępnych możliwości (płatność internetowa kartą bankową, płatność za pośrednictwem tpay.com lub Przelewy24);
4) akceptacji Regulaminu;
5) kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę”.
2. Do zawarcia Umowy dochodzi z momentem wykonania przez Kupującego czynności, o których mowa w ust. 1.
3. Kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” oznacza złożenie przez Kupującego Zamówienia, w ramach którego ma on obowiązek zapłacić cenę Produktu wraz z ewentualnymi kosztami doręczenia Produktu. Przed wybraniem ww. przycisku Kupujący ma możliwość zrezygnowania ze składania Zamówienia w dowolnym momencie, jak również może dowolnie zarządzać zawartością elektronicznego koszyka poprzez dodawanie lub usuwanie Produktów z koszyka.
4. W terminie 3 dni, licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przezSprzedawcę, Kupujący jest zobowiązany do opłacenia Zamówienia przy użyciuwybranej przez niego uprzednio metody płatności. Nieopłacenie Zamówienia wpowyższym terminie skutkuje anulowaniem Zamówienia.
5. Niezwłocznie po uznaniu rachunku bankowego Sprzedawcy środkami pieniężnymiKupującego, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia UmowySprzedawca przesyła Kupującemu zamówiony i opłacony Produkt. Jeżeli w ramachUmowy zakupiona została usługa Sprzedawcy, Sprzedawca, w terminie, o którymmowa w zdaniu poprzednim, wysyła Kupującemu informację o możliwości ustaleniaterminu realizacji tej Usługi (w tym ustalenia terminu spotkania ze Sprzedawcą).
6. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty wrozumieniu Kodeksu cywilnego.
7. Ceny podane w Sklepie podane w polskich złotych i cenami brutto (uwzględniająpodatek VAT). Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

§ 6
[prawo odstąpienia od Umowy]

1. Umowy zawierane w związku ze złożonymi Zamówieniami umowami zawartymi naodległość. Z tego względu, z zastrzeżeniem § 6 ust. 7 poniżej, Kupującemu będącemuKonsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania jakiejkolwiekprzyczyny i bez ponoszenia kosztów, które wykonuje się na zasadach opisanych wust. 2-6 poniżej.
2. Konsumenckie prawo odstąpienia od Umowy wykonuje się poprzez złożeniestosownego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, przy czym dlazachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przedupływem tego terminu. Bieg terminu rozpoczyna się z momentem dostarczeniaProduktu Konsumentowi.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być złożone w dowolnej formie.Konsument może je złożyć w szczególności w formie dokumentowej poprzez wysłaniego na adres e-mail Sprzedawcy lub w formie pisemnej poprzez wysłanie go na adreskorespondencyjny Sprzedawcy, przy czym oba te adresy podane zostały w § 1 ust. 2.Regulaminu. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogąelektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przezKonsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu odUmowy.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się zaniezawartą.
5. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowiniezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczeniaKonsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, wtym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających zwybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykłysposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
6. Sprzedawca dokonuje zwrotu środków przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty,jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposóbzwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu doUmowy:
1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodąKonsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że pospełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
2) o dostarczenie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym (takiejak np. e-book), za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeliSprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta,który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniuświadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to dowiadomości, a Sprzedawca przekazał potwierdzenie, o którym mowa w art. 15ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.

8. Warunkiem zawarcia Umowy, której przedmiotem jest świadczenie usług w przypadkuo którym mowa w ust. 7 pkt 1 albo zakup treści cyfrowych niedostarczanych nanośniku materialnym, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, jest uprzednie i wyraźnewyrażenie przez Konsumenta zgody na utratę prawa odstąpienia od Umowy pospełnieniu świadczenia. Zgoda wyrażana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy składaniu Zamówienia.

§ 7
[odpowiedzialność]

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Kupującemu Produktu wolnego od wad.W przypadku braku zgodności Produktu z Umową, Sprzedawca ponosiodpowiedzialność przewidzianą w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o prawachkonsumenta, w tym w szczególności na podstawie przepisów o rękojmi na zasadachtam opisanych.
2. Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi, o której mowa wniniejszym paragrafie, gdy Kupującym nie jest Konsument, z zastrzeżeniem art. 5564Kodeksu cywilnego.
3. Reklamacja dotycząca którejkolwiek z usług świadczonych przez Sprzedawcę możezostać złożona w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, na adresy wskazane w § 1ust. 2.
4. Sprzedawca zaleca Kupującemu wskazanie w reklamacji precyzyjnych informacjidotyczących przedmiotu reklamacji, w tym: imienia i nazwiska Kupującego, adresu e-mail, przedmiotu reklamacji, wskazania okoliczności faktycznych uzasadniającychreklamację. Wskazanie powyższych danych przyspieszy proces rozpatrywaniareklamacji. Wskazanie jest jedynie zaleceniem i nie ma wpływu na skutecznośćzłożenia reklamacji.

5. Sprzedawca rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi nie później niż w terminie14 dni do jej otrzymania. W przypadku braku ustosunkowania się Sprzedawcy dozłożonej reklamacji we wskazanym terminie uważa się, że Sprzedawca uznałreklamację za uzasadnioną.

§ 8
[polubowne rozwiązywanie sporów]

1. Sprzedawca oświadcza, ze będzie w miarę możliwości dążyć do polubownegorozwiązywania wszelkich sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem wwyniku korzystania ze Sklepu, w tym ze złożonych przez Konsumenta Zamówień.
2. Na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platformaODR, utworzona na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)nr 524/2013 z dnia 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporówkonsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). PlatformaODR stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców umożliwiający impozasądowe rozstrzyganie sporów objętych ww. rozporządzeniem.
3. W przypadku sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą w przedmiocie złożonejprzez Konsumenta reklamacji, Konsument może skorzystać z pozasądowychsposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może wszczególności złożyć wniosek o wszczęcie mediacji lub rozpatrzenie sprawy przez sądpolubowny, lub też skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawkonsumenta.

4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta zpozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne m.in. na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentówwww.uokik.gov.pl, a także na stronach internetowych Wojewódzkich InspektoratówInspekcji Handlowych (np. http://wiih.org.pl/index.php).

§ 9
[zmiana Regulaminu]

1. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu z powodów takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, zmiany technologiczne lub inne zmiany.
2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę – który każdorazowo nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia udostępnienia nowego Regulaminu w Sklepie.

3. Każdy użytkownik zostanie powiadomiony o zmianach w Regulaminie. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo, w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go o zmianach, wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta poprzez usunięcie Konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.

§ 10
[kontakt ze Sprzedawcą]

1. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest w następujący sposób:
1) listownie na adres: ul. Czyżówka 14/2.02, 30-536 Kraków;
2) telefonicznie pod numerem: +48 793 904 903

3) e-mailowo na adres: kontakt@kredytowyporadnik.pl.

§ 11
[postanowienia końcowe]

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Sklepie oraz w siedzibie Sprzedawcy.
2. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Sądem właściwym do rozpatrywania spraw związanych z Umową jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy, przy czym to postanowienie nie dotyczy Konsumenta.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny oraz ustawa o prawach konsumenta.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 26.02.2023.