POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ„SKLEP.KREDYTOWYPORADNIK.PL”

§ 1
[informacje ogólne]

1. Strona internetowa sklep.kredytowyporadnik.pl (dalej: Serwis”) jest prowadzona przez Honoratę Skrzypek-Komorowicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmąHonorata SkrzypekKomorowicz”, ul. Czyżówka 14/2.02, 30-526 Kraków, wpisaną
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
posiadającą numer NIP: 7922258466, REGON: 180862325, adres
e-mail: kontakt@kredytowyporadnik.pl, numer telefonu: 727 634 784 (dalej: Administrator”).
2. W ramach działalności Serwisu mogą być zbierane, przetwarzane i wykorzystywane dane użytkowników Serwisu (dalej: Użytkownicy”),
w tym dane osobowe.
3. Dane użytkowników mogą być zbierane w wyniku ich dobrowolnego podania przez użytkowników (np. w trakcie składania zamówienia),
a także
stosowania plików cookies.

4. Zbierane mogą być ponadto informacje o adresie IP użytkownika, czasie nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi, adresie strony internetowej, z której użytkownik został przekierowany do Serwisu oraz rodzaju oprogramowania, z którego korzysta użytkownik. Informacje te wykorzystywane dla celów administrowania Serwisem oraz tworzenia statystyk i analiz.

§ 2
[dane osobowe]

1. Administratorem danych osobowych jest Honorata Skrzypek-Komorowicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Honorata SkrzypekKomorowicz”, ul. Czyżówka 14/2.02, 30-526 Kraków, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), posiadająca numer NIP: 7922258466, REGON: 180862325,adres e-mail: kontakt@kredytowyporadnik.pl, numer telefonu: 727 634 784.
2. Dane osobowe dotyczą takich danych, jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania (kraj, ulica, miasto, kod pocztowy), adres e-mail, numer telefonu. Ponadto w przypadku, gdy Użytkownik wyraża chęć otrzymania faktury za dokonane zakupy, przetwarzane będą dodatkowe dane osobowe potrzebne do jej wystawienia, takie jak: firma Użytkownika, adres siedziby i numer NIP.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).

§ 3
[cel i czas przetwarzania danych]

1. Administrator za pośrednictwem Serwisu może zbierać, a następnie przetwarzać dane osobowe w celach takich, jak:
a) prawidłowa realizacja zamówienia złożonego przez Użytkownika, co stanowi wykonanie umowy zawartej z Administratorem przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) prowadzenia statystyki i analizy zachowań użytkowników w Serwisie, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
2. Dane osobowe przetwarzane w celu:
1) realizacji umów określonych w Regulaminie będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami zgłoszonymi w stosunku do Administratora w związku z wykonywaną umową;

2) prowadzenia statystyki i analizy zachowań Użytkownika w Serwisie będą przechowywane przez Administratora przez okres 3 lat od zebrania tych danych.

§ 4
[przekazanie danych]

1. Administrator może udostępnić dane Użytkowników swoim podwykonawcom(podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak dostawcy usług i rozwiązań informatycznych oraz innym użytkownikom w zakresie niezbędnym do realizacji umów określonych
w Regulaminie.

2. Administrator może korzystać z dostawców usług informatycznych, którzy mają swoją siedzibę w USA, a więc poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W związku z tym dane Użytkownika mogą zostać tam przekazane. Administrator korzysta z podmiotów, które przetwarzają dane osobowe na podstawie Standardowych Klauzul Umownych przyjętych przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 RODO, zawartych między Administratorem a tym podmiotem.

§ 5
[prawa Użytkownika]

1. Użytkownikowi, którego dane dotyczą przysługują następujące prawa:
1) prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo do otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania danych osobowych;
3) prawo do usunięcia danych osobowych;
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) prawo do przeniesienia danych osobowych;
6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych;
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
3. W celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej osoba, której dane dotyczą powinna skontaktować się z Administratorem.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz bez ich podania niemożliwe będzie skontaktowanie się z Administratorem.
5. Administrator zapewnia ochronę danych osobowych, które przetwarza. W szczególności Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i środki organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza on dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nie uprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.